Category Archives: Oeko Tex Standard

Oeko Tex Standard 100 Class 1

Oeko Tex Standard 100 Class 1     16.HTH.79821 report 17.0.25441 คุณภาพส่งออก ได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานสากล Oeko Tex Standard 100 Class 1 (ควบคุมสารเคมีให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัย สำหรับเด็กแรกเกิด ถึง 3 ขวบ) Oeko Tex® Association คือ สถาบันระหว่างประเทศ เพื่อ การวิจัยพัฒนา และทดสอบ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอ และเครื่องหนัง  ตั้งอยู่ที่ ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ Oeko Tex Standard 100 คือ มาตรฐานสากลที่ควบคุมปริมาณสารเคมี 100 รายการ ให้ปลอดภัยต่อผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ Class 1 สำหรับผลิตภัณฑ์สิ่งทอปลอดภัย สำหรับเด็กแรกเกิด ถึง 3 ขวบ